ผู้เขียน หัวข้อ: สคว.รย. ๐๐๑๘/๒๕๕๗ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๒๕๕๗ 31สค57  (อ่าน 695 ครั้ง)

admin_hs2ar

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 10
    • ดูรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก...สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง

ที่ สคว.รย. ๐๐๑๘/๒๕๕๗
๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๒๕๕๗
เรียน คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
ด้วยทาง สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง สำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓/๑๑ หมู่ ๓ วัดน้ำคอกเก่า ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐ ตามหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๕ การประชุมสมาคม ข้อที่ ๓๖ คณะกรรมการบริหารสมาคม จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆ ละ๑ ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี ตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ แล้วนั้น
ทาง สมาคมฯขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ (วัดน้ำคอกเก่า) และมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการสมาชิกสมาคม ในช่วงกลางวัน โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑. รายงานกิจกรรมของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา ให้สมาชิกสมาคมรับทราบ.
วาระที่ ๒. รายงานบัญชีรับ-จ่าย ของปีที่ผ่านมา ให้สมาชิกสมาคมรับทราบ.
วาระที่ ๓. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี.
วาระที่ ๔. การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ.
วาระที่ ๕. เรื่องอื่นๆ ถ้ามี.

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ดาว พูลกลาง)
นายกสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง

งานเลขาธิการสมาคม : ๐๘๖-๓๗๘๕๖๕๖